بلاگ

وضعیت بحران آب در ایران
امروزه مديريت منابع آب كشاورزي در دو بخش اعمال مي شود؛ بخش اول شامل مديريت عرضـه آب و بخش دوم شامل مديريت تقاضاي آب است. محدوديت منابع آب و فشار زياد بر ذخاير آبي موجب شده است تا توجه زيادي به مديريت كارآمد و بهينـه منـابع آبـي در بخـش تقاضـا شـود. مـديريت عرضـه، عملياتي همچون مهار آب هاي سطحي، انتقال آب از طريـق كانـال، اسـتفاده از آب هـاي زيرزمينـي در آبياري و استفاده تلفيقي از آب كانالها را شامل مي شود...
استفاده از ميكرو جلبك ها در تصفيه فاضلاب
قدمت تصفیه فاضلاب به دهه 1800 برمی گردد که اولین تصفیه خانه شهری در اسکاتلند ساخته شد و از آن به بعد این فرآیند در سراسر جهان برای تصفیه فاضلاب شهری و سایر فاضلاب ها ایجاد شده است. هدف اصلی تصفیه فاضلاب این است که مقدار مواد کربنی (ارگانیک ؛ که اکثراً به عنوان اکسیژن مورد نیاز زيستي ، تعیین می شود) به میزان قابل توجهی کاهش یابد...
راکتورهای فوتوالکتروشیمیایی در تصفیه فاضلاب
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP) یکی از فرآینهای بسیار کارآمد برای تصفیه فاضلاب می باشند زیرا یک عامل اکسید کننده قوی مانند رادیکال هیدروکسیل (•OH) در شرایط ملایم تولید می­شود...
فاضلاب شهری
به فاضلاب حاصل از مناطق مسکونی، که شامل ضایعات انسانی (ادرار و مدفوع)، فاضلاب بیمارستانها، آشپزخانهها، شست و شو، فاضلاب صنایع کوچک و روان آبهای سطحی است...
تصفیه فاضلاب بهداشتی
پكيج‌هاي تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتي سيستم‌هايي هستند كه براي تصفيه فاضلاب بصورت متمرکز طراحي و ساخته میشوند.از آنجا كه اين سيستم‌ها داراي تمامي واحدها و تجهيزات مورد نياز جهت تصفيه هستند ...
تصفیه فاضلاب MLE
تصفیه فاضلاب MLE
ورود مواد مغذی ازت وفسفر به محیط زیست منجر به آلودگی منابع آبی، پدیده اتریفیکاسیون و افزایش رشد جلبلک ها، به خطر افتادن حیات آبزیان و مخاطرات بهداشتی برای انسان می شود. بنابراین جلوگیری از بروز عوامل فوق حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب امری مهم تلقی می گردد