هوا ده ها (بلویر)

بلوئر هوادهی FPZ

سیمان سازی، کاشی و سرامیک، پتروشیمی ها، صنایع نفت و گاز، خودرو سازی، صنایع غذایی و دارویی، کشتارگاه های دام و طیورو ..
تماس برای قیمت

بلوئر هوادهی Aerzen

سیمان سازی، کاشی و سرامیک، پتروشیمی ها، صنایع نفت و گاز، خودرو سازی، صنایع غذایی و دارویی، کشتارگاه های دام و طیورو ..
تماس برای قیمت

بلوئر هوادهی RBS

سیمان سازی، کاشی و سرامیک، پتروشیمی ها، صنایع نفت و گاز، خودرو سازی، صنایع غذایی و دارویی، کشتارگاه های دام و طیورو ...
تماس برای قیمت