پکیج کلرزن گازی

پکیج کلرزن گازی

هتل ها، تصفیه و گند زدایی آب استخر ها ، گند زدایی آب داخل برج های خنک کننده، تصفیه پسآب فاضلاب و به چرخه درآوردن آب برای مصارف کشاورزی یا صنعتی، گندزدایی آب فاضلاب به منظور جلوگیری از رخ دادن پدیده بالکینگ
تماس برای قیمت