اشغال گیر

آشغال گیر دستی

• کاربرد محصول: محیط هایی که امکان دسترسی به برق وجود ندارد.در تصفیه خانه هایی با ظرفیت کمتر از هزار متر مکعب مرحله پیش تصفیه آشغالگیرهای مکانیکی. کاهش بار وارده بر واحد های بعدی تصفیه خانه.کاهش صدمه به پمپ ها و حفاظت شیرآلات و دریچه ها به منظور بهره برداری بهتر
تماس برای قیمت

آشغالگیر اتوماتیک

در تصفیه خانه هایی با ظرفیت بیشتر از هزار متر مکعب کاهش صدمه به پمپ ها و حفاظت شیرآلات و دریچه ها به منظور بهره برداری بهتر کاهش بار وارده بر واحد های بعدی تصفیه خانه
تماس برای قیمت