استفاده از پساب تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوان ها

 استفاده از پساب تصفیه شده در تغذیه مصنوعی آبخوان ها

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران با مخاطرات طبیعی مرتبط با آب مثل فرونشست، خشکسالی، سیل، کم آبی و غیره مواجه می باشند. بسیاری از این مخاطرات به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب است. بر اساس گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بیلان منفی آب های زیرزمینی کشور باعث فرونشست زمین در حدود یک میلیون هکتار از عرصه های کشور در ۲۳۰ دشت حاصلخیز کشور شده است. یکی از راه هایی که در سطح دنیا برای مقابله با این مخاطرات به ویژه فرونشست زمین مطرح است، تغذیه مصنوعی آبخوان ها است که در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، ژاپن، چین و غیره انجام می شود. به طور عمده دو راهکار برای شارژ مجدد آب‌ های زیرزمینی و تغذیه‌ آبخوان‌ ها وجود دارد: اول؛ استفاده از روش‌ های پخش، نگهداشت و ذخیره نمودن سیلاب در زمین ‌های دارای آبرفت‌ های درشت‌ دانه (برای ایجاد فرصت نفوذ آب به درون زمین). دوم؛ استفاده از پساب‌ های تصفیه‌ شده‌ صنایع و فاضلاب‌ های خانگی. روش اول برای تغذیه‌ مصنوعی آبخوان‌ های موجود در دشت‌ های کشور بسیار مفید است و روش دوم برای کنترل نشست در داخل و اطراف محیط‌ های شهری مناسب است. 
 


 در این راستا به استناد ماده 5 آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب - 5/9/1373 ، کیفیت پساب تصفیه ­شده در تغذیه آبخوان­ ها باید مطابق استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست در مصارف تخلیه به چاه های جاذب باشد.  

نکات کلیدی
ردیف
بسیاری از کشور های دنیا و از جمله ایران با مخاطرات طبیعی مرتبط با آب مثل فرونشست زمین به دلیل عدم مدیریت صحیح منابع آب مواجه هستند
1
بیلان منفی آب های زیرزمینی کشور باعث فرونشست زمین در حدود یک میلیون هکتار از عرصه های کشور در ۲۳۰ دشت حاصلخیز کشور شده است.
2
تغذیه مصنوعی آبخوان ها یکی از راه های مقابله با فرونشست زمین است.
3
استفاده از روش ‌های پخش، نگهداشت و ذخیره نمودن سیلاب در سطح زمین و استفاده از پساب ‌های تصفیه‌ شده‌ صنایع و فاضلاب‌ های خانگی دو راهکار برای شارژ مجدد آب ‌های زیرزمینی و تغذیه‌ آبخوان‌ ها می باشند.
4


 
 
Leave your comment