کارخانه نفت سپاهان

کارخانه نفت سپاهان

 طراحی مهندسی، خرید، ساخت، نظارت بر ساخت و خرید، اجرا، راه اندازی و راهبری 

شرح
کارفرما
تجهیزات پکیج
مکان
وضعیت پروژه
طراحی مهندسی، خرید، ساخت، اجرا، راه اندازی و راهبری شش ماهه تصفیه خانه فاضلاب  صنعتی و بهداشتی شرکت نفت سپاهان
شرکت نفت سپاهان
مجهز به سیستم آنالایزر آنلاین بر روی پساب صنعتی:
pH,CODTSS, CU, EC, 
فیلترپرس
پل دوار در حوضچه ته نشینی
اصفهان
سال شروع : 1392
سال پایان : 1394

فرآیند تصفیه: آشغالگیر- فرآیند پیش تصفیه (حذف بو)- ایستگاه پمپاژ- حوضچه 1 API (چربیگیر اولیه)- حوضچه متعادلساز- حوضچه API 2 (چربیگیر ثانویه)- پکیج های شناورسازی با هوای فشرده (DAF) به کمک مواد منعقد کننده- فراین اکسیداسیون پیشرفته- سیستم تصفیه زیستی چند مرحله ای- سیستم گندزدایی- مخزن ذخیره پساب- فیلتراسیون- بازیافت آب