وضعیت بحران آب در ایران

 وضعيت بحران آب در ايران

در شرايطي كه بخش كشاورزي بيش از 90 درصد از مصرف آب در كشور را به خود اختصاص مي دهد، به واسطه مشكلات ساختاري حاكم بر اين بخـش، روند رو به رشد جمعيت و مصرف مواد غذايي و به رغم فشار گسترده به منابع آب هاي زيرزميني كشور، كسري تراز بازرگاني ايـن بخش به بيش از 8 ميليارد دلار در سال 1392 رسيده است. بر اساس نتايج، ايران در حال حاضر در وضـعيت "بحـران شديد" آب قرار داشته و با توجه به ثابت بودن منابع آبي، افزايش جمعيت و عدم توجه كافي به مديريت منـابع آب - در صـورت اتخاذ نشدن سياست هاي مناسب و به هنگام مديريت منابع آب در هر دو بعد عرضه و تقاضا، تشديد شرايط نامطلوب منابع آبـي كشور و تأثيرپذيري شاخص هاي امنيتي و اقتصادي امري اجتناب ناپذير خواهد بود. بدين روي، بهبود مديريت تقاضاي آب به ويـژه در بخش كشاورزي از طريق رعايت الگوي كشت بهينه ملي – منطقه اي، توجه بيشتر به شاخص "آب مجازي" در تبيـين الگـوي توليد و تجارت محصولات كشاورزي و نيز توجه به ارزش اقتصادي آب از جمله الزامات، براي مواجهه با بحران آب است كـه بايـد مورد توجه برنامه ريزان كشور قرار گيرد.
امروزه مديريت منابع آب كشاورزي در دو بخش اعمال مي شود؛ بخش اول شامل مديريت عرضـه آب و بخش دوم شامل مديريت تقاضاي آب است. محدوديت منابع آب و فشار زياد بر ذخاير آبي موجب شده است تا توجه زيادي به مديريت كارآمد و بهينـه منـابع آبـي در بخـش تقاضـا شـود. مـديريت عرضـه، عملياتي همچون مهار آب هاي سطحي، انتقال آب از طريـق كانـال، اسـتفاده از آب هـاي زيرزمينـي در آبياري و استفاده تلفيقي از آب كانالها را شامل مي شود. مديريت تقاضا مـواردي ماننـد اصـلاح الگـوي مصرف در بخش هاي مختلف مصرفي، تغييرات نهادي، اصلاحات سازماني و مشاركت مصـرفكننـدگان در امر مديريت منابع آب را شامل مي شود.
 

منبع:
محمدجانی، ا.، و یزدانیان، ن. (1393). تحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن. روند (روند پژوهش های اقتصادی), 21(65-66), 117-144. 

به شما پیشنهاد می کنیم حتما مقالات زیر را نیز مطالعه کنید.
پکیج نوین تصفیه فاضلاب بهداشتی
مبانی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR
پکیج تصفیه فاضلاب صنایع پالایشگاهی
پکیج تصفیه فاضلاب صنایع لبنی
پکیج تصفیه فاضلاب فلزات سنگین (حذف کروم)
پکیج تصفيه فاضلاب صنايع نساجي
بحران آب در ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت مهندسی کاشفان نیلفام تماس حاصل فرمایید
Leave your comment